Seminář biblického vzdělávání o.p.s.


cílem naší společnosti je naplňování duchovních a morálních potřeb občanů. Předmětem činnosti jsou tyto obecně prospěšné služby: kulturní resp. duchovní, výchovné a vzdělávací akce, pravidelné kurzy, osvětové akce a konference, letní tábory, výlety a sportovní akce, školení v oblasti prevence a boje proti sektám, výroba a distribuce audio- a video-nahrávek a tiskovin křesťanského  charakteru.

Tříletý biblický kurs je alternativní formou biblické přípravy pro stávající křesťanské pracovníky i pro ty, kteří se na duchovní službu teprve připravují. Studijní program je rozložen do tří let a vyžaduje od studenta, aby si vyhradil jednu sobotu resp. víkend v měsíci a jeden týden o prázdninách na letní soustředění. Vyučování probíhá na různých místech zpravidla o víkendu od 8.00 do 17.00 hod.s přestávkou na oběd a občerstvení. Studenti se na nákladech podílejí dle svých možností formou dobrovolné sbírky.

Celý program představuje asi 450 hodin výuky a postihuje široké spektrum biblistiky s důrazem na metodiku výkladu Bible (exegeze), přípravu kázání a jeho přednes (homiletika), jakož i na současné otázky spirituality a misijní práci (misiologie). Během studia zpracovává student seminární práci na téma, které je blízké jeho službě.

Studijní program odpovídá svou povahou a obsahem náplni obdobných vzdělávacích středisek bratrského hnutí v sousedních zemích jako je biblická škola Wiedenest a Burgstädt v Německu, Jastrzebie v Polsku nebo Kresťanské centrum Berea na Slovensku s jehož učiteli i studenty se během studia budete mít možnost seznámit. 

Ředitel Semináře biblického vzdělávání, o.p.s.

Jaromír Andrýsek

 

Členové Mezisborové rady KřS zodpovědní za vzdělávání:

Meinolf Mellwig, Jan Vopalecký
Statutární zástupci KřS: Pavel Boháča, Jaroslav Šupík